2011 ENKO 8th – Program

  • Post author:
  • Post category:EN•KO

8th Slovak Annual Congress on Power and Energy EN•KO 2011 (June 7 – 8, 2011)

ENERGY VISIONS FOR THE 21ST CENTURY – WHAT HAS THE FIRST DECADE SHOWN

PROGRAM

UTOROK 7. JÚNA 2011 – DOPOLUDNIE | TUESDAY, JUNE 7, 2011 – MORNING

8:45
registrácia a výdaj kongresových materiálov | registration check-in, distribution of congress materials

9:30
Ľuboš TOMÍK, Jiří MAREK, predseda a podpredseda kongresu – úvodné slovo a otvorenie kongresu | Congress Chairman and Vice-Chairman – welcome address and Congress opening

SEKCIA 1

STRATÉGIE A VÍZIE PRE BUDÚCNOST
STRATEGY AND VISIONS FOR THE FUTURE

9:45
Ján PETROVIČ, generálny riaditeľ Sekcie energetiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | General Director, Department of Energy, Ministry of Economy of the Slovak Republic
NOVINKY V ENERGETICKEJ LEGISLATÍVE V EÚ A NA SLOVENSKU – ZÁKLAD NOVÝCH ENERGETICKÝCH STRATÉGIÍ
NEWS IN ENERGY LEGISLATION IN EU AND IN SLOVAKIA – BASIS OF NEW ENERGY STRATEGIES

10:10
Richard PIEGER, koordinátor, úsek Rozvoj spoločnosti, VSE a.s., Košice | Coordinator, Section Corporate Development, VSE a.s., Košice
ROZVOJ ELEKTROMOBILITY NA SLOVENSKU
ELECTROMOBILITY DEVELOPMENT IN SLOVAKIA

10:35
Takashi SHOJI, Programme Director, World Association of Nuclear Operators, London Office
FUKUSHIMA NPP – CURRENT STATE AND LESSONS LEARNED

11:00
František PAZDERA, zástupce reditele divize Výroba pro vědu a výzkum, ČEZ, a.s., Praha | Deputy Director for R&D, Division of Power Generation, ČEZ, Inc, Prague
VIZE ENERGETIKY CR V KONTEXTU SVETOVÉ A EVROPSKÉ ENERGETIKY
VISION OF CZECH ENERGY SECTOR IN THE WORLD AND EUROPEAN CONTEXT

11:25–11:50
zhrnutie moderátorom, riadená diskusia
moderator’s summary, facilitated discussion

11:50–13:30
spoločný obed
lunch break

UTOROK 7. JÚNA 2011 – ODPOLUDNIE | TUESDAY, JUNE 7, 2011 – AFTERNOON

SEKCIA 2

JADROVÁ ENERGETIKA – STÁVKA NA ISTOTU, AJ VYUŽITIE TECHNICKÉHO A ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU SLOVENSKA
NUCLEAR ENERGY – SAFE BET, OPTIMAL USE OF THE TECHNICAL AND HUMAN POTENTIAL OF SLOVAKIA

13:30
Štefan ŠABÍK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (JESS), Bratislava | Chairman of the Board of Directors & Chief Executive Officer, Slovak Nuclear Power Company, Inc. (JESS), Bratislava
NOVÝ JADROVÝ ZDROJ NA SLOVENSKU – AKO ĎALEJ?
NEW NUCLEAR POWER PLANT IN SLOVAKIA – WHAT’S NEXT?

úvodný referát panelovej diskusie, v ktorej dalej vystúpi | opening paper of the panel discussion with following experts:

Thomas EPRON, Director Central Europe, AREVA S.A., Prague Office

Vladimír VACHO, vedúci oddelenia projektového financovania a infraštruktúry, Dexia banka Slovensko, a.s., Bratislava | Head of Project Finance & Infrastructure Department, Dexia Bank Slovensko, Bratislava

Roman ZDEBOR, manažer projektu Dostavba JE Temelín 3&4, Škoda JS a.s., Plzeň | Temelin NPP 3&4 Completion Project Manager, Škoda JS Inc., Pilsen

Peter UHRÍK, generálny riaditeľ pre jadrovú bezpečnosť, Úrad jadrového dozoru SR | General Director for Nuclear Safety, Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic

15:30–15:45
zhrnutie moderátorom, riadená diskusia, prestávka
moderator’s summary, facilitated discussion, coffee break

15:45
Karen WENRICH, independent consultant – geologist/geochemist, Golden, USA
STRATEGIC VISION FOR ENERGY FUTURE – PARTICIPATION ON THE FRONT END OF NUCLEAR FUEL CYCLE

16:10
Dalibor MATĚJŮ, jednatel, VÚJE ČR s.r.o., Dukovany | Executive Head, VÚJE ČR Ltd., Dukovany
NOVÁ ENERGETIKA A LIDSKÉ ZDROJE
NEW ENERGY VISIONS AND THE HUMAN RESOURCES

16:35
Christoph STIEPANI, Director, Chemistry Services, AREVA NP GmbH, Erlangen
AREVA´s DECONTAMINATION CONCEPT FOR DECOMMISSIONING (DCD) BASED ON MORE THAN 30 YEARS EXPERIENCE

17:00–17:15
zhrnutie moderátorom a riadená diskusia
moderator’s summary and facilitated discussion

17:15
Záverom prvého dňa kongresu sa uskutoční slávnostný akt, pri ktorom bude Karolovi PAVLŮ odovzdaná cena ENKO za celoživotný prínos energetike.
At the end of the official Tuesday’s program, a ceremony will take place during which the ENKO award for the life time contribution in the energy field will be handed over to Karol PAVLŮ.

17:30
SLÁVNOSTNÝ SPOLOČENSKÝ VEČER
FESTIVE SOCIAL EVENING
slávnostný spoločenský večer pri príležitosti kongresu prebehne v konferenčných priestoroch hotela Bôrik
… hudba, špeciality slovenskej kuchyne, kvalitné vína a ďalšie prekvapenia …
Festive social evening on the congress occasion will be held in conference rooms of Bôrik Hotel
… music, Slovak cuisine specialties, branded wines and other surprises …

STREDA 8. JÚNA 2011 – DOPOLUDNIE | WEDNESDAY, JUNE 8, 2011 – MORNING

SEKCIA 3

BUDÚCNOSŤ ENERGETIKY – UDRŽATELNOSŤ, OBNOVITELNÉ ZDROJE, SMART GRIDS, MALÉ ZDROJE, OSTROVNÉ SYSTÉMY, BEZPEČNOSŤ SIETÍ • AKÁ BUDE STOPA FUKUŠIMY? • OD CHAOSU K SYNERGII
FUTURE OF POWER GENERATION – SUSTAINABILITY, RENEWABLES, SMART GRIDS, SMALL SOURCES, ISLAND SYSTEMS, POWER GRIDS’ SECURITY • WHAT FOOTPRINT WILL FUKUSHIMA LEAVE? • FROM CHAOS TO SYNERGY

9:00
František PECHO, úvodné vystúpenie moderátora a predstavenie témy | Opening presentation of the moderator and his introduction of the topic

9:15
Ladislav KOMPAN, manažér kontroly a zabezpečovania kvality Projektu Dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel | NPP Mochovce, Unit 3&4 Construction Completion Project Quality Manager, Slovenské elektrárne, Inc., member of Enel Group
STAV PROJEKTU DOSTAVBY 3. A 4. BLOKU JE MOCHOVCE
STATUS OF THE PROJECT OF NPP MOCHOVCE UNITS 3&4 CONSTRUCTION COMPLETION

9:35
Jan FIEDLER, zástupce ředitele Energetického institutu, FSI VUT Brno | Deputy Director, Energy Institute of the Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology
VÝHODY A OMEZENÍ MALÝCH KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK
THE BENEFITS AND THE LIMITATIONS OF SMALL COGENERATION UNITS

9:55
Martin RUŠČÁK, ředitel, Centrum výzkumu Řež s.r.o. | Director, Research Centre Řež Ltd.
EVROPA ZKOUMÁ A VYVÍJÍ PROSTŘEDKY UDRŽITELNÉ ENERGETIKY 21. STOLETÍ
EUROPE IS RESEARCHING AND DEVELOPING MEANS OF SUSTAINABLE POWER GENERATION OF THE 21st CENTURY

10:15
Ivan BENEŠ, generální ředitel, CityPlan spol. s r.o., Praha | Chief Executive Officer, CityPlan Ltd., Prague
KRIZOVÉ OSTROVNÍ SYSTÉMY – NEZBYTNÁ FUNKCIONALITA SMART GRIDS
CRISIS ISLAND SYSTEMS – NECESSARY FUNCTIONALITY OF SMART GRIDS

10:15–10:50
zhrnutie moderátorom, riadená diskusia
moderator’s summary, facilitated discussion

10:50–11:05
prestávka
coffee break

11:05
panelová diskusia na tému „POUČENIE Z JE FUKUŠIMA, DOPADY NA VÝHĽADY A ROZVOJ ENERGETIKY 21. STOROČIA“
panel discussion – FUKUSHIMA NPP LESSONS LEARNED, AND THE CONSEQUENCES ON THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE POWER GENERATION IN THE 21st CENTURY

Martin BURSÍK, konzultant, ex-ministr životního prostředí ČR, Praha | consultant, Ex-Minister of the Environment of the Czech Republic, Prague

Jozef MIŠÁK, ředitel pro strategii, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. | Director for Strategy, Institute of Nuclear Research Řež

Štefan ŠKULEC, emeritný generálny riaditeľ Slovenského Hydrometeorologického ústavu | CEO Emeritus, Slovak Hydrometeorological Institute

Karen WENRICH, independent consultant – geologist/geochemist, Golden, USA

13:05–14:00
spoločný obed
lunch break

STREDA, 8. JÚNA 2011 – ODPOLUDNIE | WEDNESDAY, JUNE 8, 2011 – AFTERNOON

14:00
Marián KAPEC, vedúci úseku regulácie, Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava | Chief of the Regulation Department, Západoslovenská energetika, Inc., Bratislava
PREDIKOVATEĽNÉ A NEPREDIKOVATEĽNÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A ICH DOPAD NA DISTRIBUČNÉ SIETE
PREDICTABLE AND UNPREDICTABLE RENEWABLE RESOURCES OF ENERGY AND THEIR IMPACT ON THE DISTRIBUTION NETWORKS

14:20
Eberhard LIEBSCH, Sales Manager, LTV Landmaschinen und Transporttechnik Vertriebsgesellschaft mbH, Berlin
BIOGAS PLANT TECHNOLOGY FOR HIGHER EFFICIENCY

14:40
Vladimír LUKÁČ, riaditeľ, ETOP green energy, Bratislava | Director, ETOP green energy, Bratislava
POTENCIÁL A LIMITY FOTOVOLTAIKY NA SLOVENSKU – NOVÉ TECHNOLÓGIE V PRAXI
THE POTENTIAL AND THE LIMITS OF PHOTOVOLTAIC POWER IN SLOVAKIA – THE NEW TECHNOLOGIES IN USE

15:00
Ľuboš TOMÍK, riaditeľ, CESys s.r.o., Trnava | Director, CESys Ltd., Trnava Director, CESys Ltd., Trnava
PROGRES V ENERGETICKÝCH SLUŽBÁCH V EU A NA SLOVENSKU
THE PROGRESS IN ENERGY EFFICIENCY SERVICES IN EU AND IN SLOVAKIA

15:20–15:40
zhrnutie moderátorom a riadená diskusia
moderator’s summary and facilitated discussion

15:45
ukončenie kongresu
congress ending